Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Публічна оферта про фінансову підтримку проєкту “Антикорупційний вимір”

Ця Публічна оферта про надання фінансової підтримки проєкту “Антикорупційний вимір” (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник), які є відвідувачами сайту проєкту «Антикорупційний вимір» (надалі – Проєкт) у мережі інтернет за посиланням https://anticorruption-vymir.com.ua/ (надалі – «Сайт») та бажають надати фінансову підтримку у розумінні даної публічної оферти (надалі – Договір про підтримку проєкту), разом за текстом Оферти іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

Текст Оферти є офіційною пропозицією проєкту «Антикорупційний вимір», в особі ФОП Кравченко Олени Василівни, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 556 000 0000 143584 від 05.07.2018 р., укласти договір про фінансову підтримку проєкту (надалі – «Договір»), суть якого викладена нижче.

1. Визначення та поняття

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Проєкту, розміщена на Сайті, про надання фінансової підтримки, адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок.

1.3. Фінансова підтримка проєкту – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Проєкту для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача від Благодійника до Проєкту грошових коштів, шляхом здійснення добровільних переказів для реалізації цілей та здійснення діяльності Проєкту.

2.2. Обсяг та розмір фінансової підтримки Благодійник визначає самостійно на власний розсуд.

2.3. Виконання сторонами умов Оферти не має на меті отримання будь-яких товарів чи послуг Благодійником.

2.4. Прийняття Благодійником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом сплати самостійно визначеної ним суми фінансової підтримки.

3. Акцепт Оферти

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений з цілями проєкту, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою та цілями публічного збору фінансової підтримки.

3.2. Благодійник і Проєкт, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір про підтримку проєкту вважається укладеним.

3.3. Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми Договору про підтримку проєкту, не означає його недійсність.

4. Права та обов’язки Проєкту

4.1. Проєкт має право:

4.1.1. Отримувати фінансову підтримку і використовувати її відповідно до умов Оферти та Договору про підтримку проєкту.

4.1.2. Змінювати напрямки використання коштів в межах цілей роботи Проєкту.

4.1.3. Використовувати частину фінансової підтримки на адміністративні витрати Проєкту, без погодження з Благодійником.

4.2. Проєкт зобов’язаний:

4.2.1. Створити умови необхідні Благодійнику для внесення фінансової підтримки згідно з умовами Оферти.

4.2.2. Використовувати отримані кошти для досягнення цілей Проєкту.

4.2.3. Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника, не передавати її третім особам без згоди Благодійника, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

5. Права та обов’язки Благодійника.

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. Перерахувати кошти на рахунок Проєкту у спосіб зазначений у Договорі.

5.2. Благодійник зобов’язаний:

5.2.1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

6. Місце та строки отримання фінансової підтримки

6.1. Публічний збір внесків проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Проєкту, що стосується публічного збору коштів за Договором, проводиться за місцезнаходженням Проєкту.

6.2. Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Проєкту, якщо інший термін не буде визначений Проєктом.

7. Порядок надання фінансової підтримки.

7.1. Проєкт забезпечує Благодійнику можливість сплати коштів електронним платежем на Сайті шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок. 

7.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

7.3. Фінансова підтримка, надана Благодійником, не підлягає поверненню за жодних обставин.

8. Порядок використання коштів:

8.1. Використання зібраних за Договором коштів проводиться згідно з цілями Проєкту. Проєкт розпоряджається коштами на власний розсуд. Отримані Проєктом кошти не повертаються. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору або порядку використання коштів передбачено вимогами чинного законодавства України.

9. Відповідальність Сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

9.2. Проєкт не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Проєкт не зміг виконати свої зобов’язання за Офертою.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

10.2. Проєкт здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час надання фінансової підтримки, підписки на новини Проєкту на Сайті, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання коштів Проєктом, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.

10.4. Проєкт зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

10.5. Проєкт не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

11. Строк дії Оферти. Порядок внесення змін та доповнень

11.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Проєкту, якщо інший термін не буде визначений. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.

11.2. Проєкт має право змінювати умови Публічної оферти без згоди Благодійника. Проєкт залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.

11.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору про підтримку проєкту укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

12.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.

12.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Форс-мажор

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами Оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, епідемій, повенів, землетрусів чи інших стихійних лих, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

13.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором у результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх виникнення та наявності.

13.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Проєкту про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

13.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані уповноваженими органами державної влади України.

14. Інформація про Проєкт:

Проєкт “Антикорупційний вимір”/”Anti-corruption dimension”

в особі ФОП Кравченко Олена Василівна

ІПН 2987000546

р/р UA683052990000026005044900595

в АТ КБ «Приватбанк»

тел.: +38 067-648-23-36

Антикорупційний вимір